Europeisk integrasjon og beslutningsprosesser

4Hovedpunkter
Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne
• ha en forståelse for hvordan Europas borgere blir mer integrert gjennom en felles europeisk lovgivning og domstolspraksis
• redegjøre for hvordan beslutninger på europeisk plan har betydning for myndigheter, borgere og firmaer i Norge
• orientere seg i de europeiske organene hvor europeiske beslutninger tas, for eksempel i Europaparlamentet, EU-kommisjonen, og i EU/EØS-domstolen

Arbeidsoppgaver
1. Hvilke to typer lov finnes på europeisk plan? Hvilken forskjell er det i måten disse lovene blir gjennomført på?
2. Hvem kan foreslå europeiske lover, og hvordan blir de vedtatt?
3. Hvordan blir europeiske lover innført i EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein)?
4. Ta en kikk på Eurolex ( http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da ). Hvilke nye europeiske lover er nylig blitt innført, og hvilke av dem gjelder i Norge?
5. Hvordan blir brudd på europeiske lover håndhevet i a) EU b) EØS-landene?
6. Hvem kan dømmes i EU/EØS-domstolen?
7. Hvem kan dømmes i Den europeiske menneskerettighetsdomstol? (Se http://www.echr.coe.int ) Hvilke saker involverer Norge eller norske borgere?
8. Hva er Frontex?
9. Hvilken rolle spiller a) SIS, Schengen informasjonssystem b) VIS, Visa Information System, i kontrollen av den norske stats grenser?
10. Hvilke møtesteder har norske politikere når de vil møte politikere fra andre europeiske demokratier?
11. Hva er forholdet mellom Europarådet og Europaparlamentet?
12. Hvilke partigrupper i Europaparlamentet ville de norske politiske partiene ha vært medlem av dersom norske velgere hadde vært representert i Europaparlamentet?
13. Hvilke nye beføyelser fikk Europaparlamentet i Lisboa-traktaten fra 2007? Hvordan prøver parlamentet å øke sin innflytelse i EU-systemet?
14. Gi noen eksempler (fra europeisk politikk) på områder hvor Norge har avgitt makt til internasjonale organisasjoner.
15. På hvilken måte kan Norge øke sin innflytelse ved å gå med i internasjonale organisasjoner?