Individ og samfunn

8Hovedpunkter
Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne
• redegjøre for sentrale sosiologiske teorier i forholdet mellom individ og samfunn
• vise eksempler på hvordan individet i det postmoderne samfunn konstruerer sin egen virkelighet og kan ha flere samtidige identiteter
• analysere samfunnsfenomener både på mikro- og makronivå
• diskutere teamarbeid som en særlig gruppeaktivitet, der individene inntar forskjellige roller for at arbeidet skal bli utført

Arbeidsoppgaver
1. Gi noen eksempler på forskjellige identiteter du har som individ (sosialt, kulturelt, geografisk).
2. Hvilke av disse identitetene har du valgt selv, og hvilke er du født inn i?
3. Er disse identitetene bestemt av deg alene, eller blir de bekreftet av andre mennesker?
4. Hva er de tre sentrale spørsmålene i prosjekt selv, ifølge Anthony Giddens?
5. Hvordan endres individets valgfrihet i det postmoderne samfunn i forhold til tidligere samfunn? Hva er positivt og hva er negativt ved at individet skal foreta en rekke valg?
6. Hvordan kan vi bruke personas og scenarier i prosjektarbeid?
7. Hvilke nye nettverk kan erstatte de sosiale nettverkene i bygd og landsby?
8. Hva mener Erving Goffman med at individer iscenescetter seg selv? Hva skjer dersom denne identiteten ikke passer med personens virkelige identitet?
9. På hvilken måte blir individet fremmedgjort i det kapitalistiske samfunn, ifølge Karl Marx?
10. Hvordan mener George Herbert Mead at mennesket tilpasser seg når det kommuniserer med andre?
11. Hvilken rolle spiller kommunikative handlinger ifølge a) Peter Dahlgren b) Jürgen Habermas?
12. Beskriv de forskjellige stadiene en arbeidsgruppe må gå igjennom for å bli et team, ifølge Susan A. Wheelan.
13. Hvilke roller bør individene i en gruppe spille for at samarbeidet skal gi det ønskede resultat?