Kommunen og dens organer

2Hovedpunkter
Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne
• redegjøre for kommunens oppbygning og administrasjon
• redegjøre for borgernes rett til innsyn i folkevalgte organers beslutningsprosesser
• diskutere de to hovedmodellene for kommunestyre i Norge
• nevne noen argumenter for og mot kommunesammenslåinger

Arbeidsoppgaver
1. Hvordan får borgere (og journalister) kjennskap til dokumenter som kommunen har sendt eller mottatt?
2. Gå inn på din kommunes hjemmeside og se hvilke saker som er til behandling i kommunens organer.
3. Hvilken hjemmel har borgere for å bruke innsynsretten, og hvilke dokumenter og filer er omfattet av den?
4. Hvordan styres en kommune etter formannskapsmodellen?
5. Hvordan styres en kommune etter den parlamentariske styringsmodell? Hva betyr positiv parlamentarisme?
6. Hva er ordførerens rolle i de to styringsmodellene?
7. Hvem er kommunens høyeste administrative sjef i de to styringsmodellene?
8. Hva er Fylkesmannens arbeidsoppgaver?
9. Hva er fordelene og ulempene ved de to kommunale styringsmodellene for a) den politiske ledelsen b) de menige medlemmene av kommunestyret/fylkestinget?
10. Hvilken styringsmodell styres din hjemkommune etter?
11. Hvordan påvirker en kommunes styringsmodell borgernes (og journalistenes) mulighet til å skaffe seg innsyn i kommunens saksbehandling?
12. Hva taler for og imot å slå sammen norske kommuner til større enheter?
13. Hvordan vil større kommuner påvirke a) lokaldemokratiet og b) borgernes mulighet til å følge med i politikernes arbeid?