Internasjonal migrasjon og konflikter

6Hovedpunkter
Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne
• redegjøre for noen av årsakene til at mennesker ønsker å flytte – migrere – fra et land til et annet
• redegjøre for forskjellen mellom en FN-flyktning, en asylsøker og en person med tålt opphold
• diskutere løsningen på noen av de utfordringene som internasjonal migrasjon medfører for borgerne

Arbeidsoppgaver
1. Hvilket ansvar har borgerne i Norge – og resten av Europa – for mennesker som lever i nød andre steder i verden?
2. Hva kjennetegner en miljøflyktning?
3. Hvilke andre årsaker kan gjøre at en person velger å migrere?
4. Hva er forskjellen i juridisk status for a) en FN-flyktning b) en asylsøker og c) en person med tålt opphold?
5. Hvilke bestemmelser inneholder Dublin-konvensjonen når det gjelder innreise til land som har undertegnet den (for eksempel Norge)?
6. Hvor mange flyktninger – i absolutte tall og i forhold til befolkningen – tar Norge imot sammenlignet med Sverige og Tyskland?
7. Hva er konsekvensene av a) en åpen b) en restriktiv flyktningpolitikk?
8. Hva er forutsetningen for en vellykket militær innblanding i et annet land?
9. Hva kan være grunnen til at noen unge i Vesten ønsker å forlate sitt hjemland for å bli jihadister? Hva kan gjøres for å forhindre denne utviklingen?
10. Hvilke fordeler og problemer har det medført at en tredjedel av Norges befolkning utvandret for hundre år siden?
11. Hvilke fordeler og problemer medfører det at noen mennesker migrerer til Norge?
12. Hvilke spenninger har det skapt i Europa at grensekontrollen er føderal, men innvandringspolitikken nasjonal? Hvordan kan disse spenningene løses?
13. Sammenlign de to modellene multikulturalisme og gjestearbeiderideologi. Hva skal til for at innvandring oppfattes som en suksess i befolkningen?
14. Skal borgerskap være knyttet til etnisitet eller til kultur?