Politiske ideer og politiske partier

1_bHovedpunkter
Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne
• redegjøre for ideen om det liberale demokrati og mangfold
• redegjøre for forholdet mellom valg og andre kollektive beslutningsprosesser
• diskutere fordeler og ulemper ved forskjellige valgsystemer
• diskutere forholdet mellom individets rettigheter og hensynet til fellesskapet

Arbeidsoppgaver
1. Hva kjennetegner kollektive og individuelle handlinger i samfunnet?
2. Skal flertallet ha rett til å bestemme over mindretallet i alle saker? Hvilke mekanismer kan forhindre maktmisbruk fra flertallets side?
3. Hva kjennetegner public choice-skolen i statsvitenskap?
4. Hva er et rent offentlig gode og et rent privat gode?
5. Nevn eksempler på postive og negative eksternaliteter.
6. Har Norge demokrati (i ordets opprinnelige mening)?
7. Hvilke forskjellige styreformer finnes det (i tillegg til demokrati) ifølge de greske filosofene?
8. Nevn et nordisk eksempel på et samfunn med lover, men uten stat. Hva kalles en slik styreform?
9. Hva mener John Locke med at individet har naturlige rettigheter?
10. Hva kreves for at et individ skal forlate naturtilstanden og inngå en sosial kontrakt?
11. Hvordan velges representanter til Stortinget? Hvilken mulighet har velgerne til å påvirke Stortingets sammensetning?
12. Sammenlign noen forskjellige valgsystemer. Hvilket system gir størst styringsbonus?