Innhold

Utdrag fra boken (forord og første kapittel, i PDF-format)

Innholdsfortegnelse
Forord ………………………………………………………………………………………………. 5
Kapittel 1 …………………………………………………………………………………………. 13
Politiske ideer og politiske partier
Folkestyre
Direkte demokrati
Anarki
Ulike styreformer
Naturtilstanden
Valg og valgsystemer
Fra embetsmannsstyre til politiske partier
Oppsummering
Litteraturliste
Kapittel 2
Kommunen og dens organer ………………………………………………………………….. 31
Formannskapsmodellen
Nye kommunale samarbeidsmodeller
På Stortingets nåde
Lokaldemokrati
Offentlighet og åpenhet
Oppsummering
Litteraturliste
Kapittel 3
Stortinget og andre statsorganer ……………………………………………………………… 49
Offentlighet og kontroll
Regjeringen
Maktfordelingen
Parlamentarisme blir innført
Oppsummering
Litteraturliste
Kapittel 4
Europeisk integrasjon og beslutningsprosesser …………………………………………. 69
Innenfor – men utenfor
Europeisk samarbeid mellom stater
En europeisk lov blir til
Overstatlig samarbeid
En forbundsstat blir til
Den aktivistiske EU-domstolen
Andre former for mellomstatlig samarbeid
Oppsummering
Litteraturliste
Kapittel 5
Det internasjonale samfunn ……………………………………………………………………. 91
Retten til nasjonal selvbestemmelse
Den westfalske fred
Den europeiske konsert
Maktbalansen
Internasjonal lov
Reglene for krig og fred
De tre perspektivene
Oppsummering
Litteraturliste
Kapittel 6
Internasjonal migrasjon og konflikter ……………………………………………………… 113
Et europeisk flyktningproblem
Nasjonal konflikt med konsekvenser
Intoleranse som ideologi
Økonomisk innvandring – og utvandring
Europa som innvandrerland
Mangel på arbeidskraft
Integrasjon eller assimilasjon?
En europeisk immigrasjonspolitikk
Oppsummering
Litteraturhenvisninger
Kapittel 7
Økonomi, velstand og fordeling …………………………………………………………….. 135
Klassisk økonomi
Fordeling eller velstand
Neo-klassiske reformer
Nasjonenes velstand
Spontan orden
Kunnskap og entreprenørskap
Innovasjon
Sanntidsinformasjon og Internett
Oppsummering
Litteraturliste
Kapittel 8
Individ og samfunn …………………………………………………………………………….. 153
Lagspill og identitet
Født inn i en sosial sammenheng
Fra individets synsvinkel
Ekspertens språk og forståelse
Skapende prosesser
Interaksjon mellom individer
Masken og livet på scenen
Fremmedgjørelse og deltakelse
Ny-marxister
Utvikling av gruppesamarbeid
Oppsummering
Litteraturliste
Kapittel 9
Samfunnet som vitenskap ……………………………………………………………………… 173
Vitenskap og teori
Positivisme
Sosialkonstruktivisme
Oppsummering
Litteraturliste
Stikkord……………………………………………………………………………………………… 187