Lenker

Innsyn i kommunale møter og postlister
Malvik kommune
http://www.malvik.kommune.no/postliste-og-moetedok-.175551.no.html

Nesodden
https://www.nesodden.kommune.no/selvbetjening/postliste/

Oslo
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/byradet

Bergen
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn

Trondheim
http://innsyn.trondheim.kommune.no

Troms fylkeskommune
http://innsyn-vs.tromsfylke.no

Stortinget
http://stortinget.no
Vedtatt forslag om å endre offentlighetsloven for å hindre innsyn i kommuner med parlamentarisk styringsmodell
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=62412

Offentlighetsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16

Statens offentlige postjournal
https://www.oep.no

Europaparlamentet
Portal
http://www.europarl.europa.eu/portal/da

Dokumentsøkning
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/search-in-documents.html

EU-kommisjonen
http://ec.europa.eu/atwork/index_da.htm

Eurolex, europeiske lover (forordninger og direktiver)
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da

Den europeiske menneskerettighetsdomstol (en del av Europarådet)
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home